PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

w Łobeskim Domu Kultury

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników Łobeskiego Domu Kultury oraz rodziców dzieci uczęszczających do w/w placówki.
 2. Celem procedury jest:
 3. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19,
 4. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 5. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwości zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoliw 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.
 • 2

Obowiązki dyrektora placówki

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę instruktorów, pracowników administracji oraz obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy ŁDK na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie uczniów, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 5. Zapewnia pomieszczenia do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: wyznaczone miejsce w sali nr 4 oddzielone parawanem.
 6. Wyposaża pomieszczenia w co najmniej 2 zestawy ochronne po jednej na każde pomieszczenie, w skład, których wchodzi: przyłbica, 2 maski,co najmniej 10 par rękawiczek i fartuch ochronny.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Na tablicy ogłoszeń w holu ŁDK wywiesza niezbędne numery telefonów w tym PSSE, Pogotowia, Organu Prowadzącego stanowiący załącznik nr 8.
 • 3

Organizacja zajęć w :

 1. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie mogą brać udział w zajęciach ogniska muzycznego - indywidualnie
 2. Od 5 czerwca 2020 r. uczniowie mogą brać udział w zajęciach artystycznych poszczególnych sekcji wg. ustalonych zasad przez instruktora.
 3. Od 1 czerwca uczniowie mogą brać udział w konsultacjach indywidualnych lub grupowych .
 4. Placówka zastrzega, że ze względu na ilość dzieci zasady organizacji mogą ulec zmianie.
 5. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejście do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem. Dzieci przebywają w ŁDK w godzinach 1400-1900. W godzinach 1900-2100 odbywa się dezynfekcja ŁDK zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS.
 6. W grupie może przebywać określona ilość uczniów uwzględniona warunkami lokalowymi. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i instruktorów). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów,które się w niejznajdują.
 8. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Sprzęt do ćwiczeń (instrumenty, pulpity, krzesła z twardym siedziskiem, przybory malarskie, palety, naczynia itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. W saliodległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1stanowisko muzyczne, plastyczne).
 10. Uczniowienie powinni wymieniać się przyborami, instrumentami między sobą.
 11. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem instruktora.
 14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 15. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć).
 16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren ŁDK (np. spacer do parku).
 17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do ŁDK niepotrzebnych przedmiotów.
 18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni - wieszaków przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 19. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 20. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontaktyz uczniami oraz instruktorami.
 21. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników ŁDK oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 22. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej ŁDKtj. holu przy głównym wejściu do ŁDKz zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzicaz dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 23. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
 24. rodzic/ opiekun wchodzi na teren szkoły tylko do holu przy wejściu do szatni;
 25. pracownik dyżurujący przy wejściu do szkoły dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu uczniowi. Dziecko z podwyższoną temperaturą 370 C i powyżej nie będzie wpuszczone do ŁDK. W tym przypadku pracownik zapisuje odczyt temperatury.
 26. jeżeli uczeń wykazuje oznaki choroby, pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia dziecka.
 27. Odbieranie dzieci z ŁDK:
 28. rodzic sygnalizuje odbiór dziecka dzwonkiem i czeka przed drzwiami z zachowaniem dystansu publicznego w wymiarze 2 m.
 29. instruktor odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje wyznaczonemu pracownikowi.
 30. Do ŁDK może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 31. Uczniowie do ŁDK są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 32. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 33. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 34. W celu zapewnieniaszybkiej komunikacji rodzice/ opiekunowie uczniazobowiązani są do podania instruktorowi aktualnych numerów telefonów.
 35. Rodzic w oświadczeniu wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała uczniaprzy wejściu na teren placówki oraz jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 36. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia z ŁDK.

 

 • 4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne,miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocieze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. W szkole wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnymuwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcjipowierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach,klawiatur, włączników/ Załącznik nr 7/.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 8. Instrukcje zakładania, zdejmowania maseczek i rękawic wywieszone są w widocznym miejscu i stanowiązałącznik nr 5 i 6.
 9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – / Załącznik nr 3, 4, 4a/.
 10. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet- co 3 godziny, pierwsza dezynfekcja o godzinie 10.00.

 

 • 5

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. Pracownik, który zaobserwował u siebie, dziecka lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły objawy choroby takie jak: podwyższona temperatura, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. Dziecko z objawami choroby należy odizolować w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu /miejscu pod opieką nauczyciela z zachowaniem wszystkich środków ostrożności: ubiór w przyłbice, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki jednorazowe oraz zachowanie odległości min. 2m./ Nauczyciel bezzwłocznie informuje rodzica o konieczności odbioru dziecka a podwyższoną temperaturę odnotowuje w rejestrze stanowiącym /załącznik nr 2/
 5. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka będącego pod opieką placówki personel natychmiast powiadamiao sytuacji dyrektora, rodzica/opiekuna prawnego. Ponadto dziecko powinno zostać odizolowane w odpowiednim pomieszczeniu do czasu odebrania przez rodzica/opiekuna. W tym czasie dziecko pozostaje pod opieką pracownika wyposażonego w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy celem udania się pracownika do domu i bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lubhttps:/www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 10. Spis numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych wywiesza się przy wejściu głównym do ŁDK.
 11. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedura obowiązuje do odwołania.

 

 

 

Załączniki tutaj

ŁOBESKIE STAROSTWO POWIATOWE ODWOŁUJE KWIETNIOWE IMPREZY

Zaplanowane na kwiecień imprezy organizowane przez Starostwo Powiatowe
w Łobzie zostają odwołane.  Łobeska Baba Wielkanocna oraz Gala Sportu
Powiatu Łobeskiego nie odbędą się. Gala Sportu może być odbyć się w późniejszym terminie.
Decyzja o odwołaniu imprez została podjęta przez Prezesa Rady Ministrów.


 

Karty zgłoszeń OKR do pobrania - pobierz


 

SZTAB NR 1580 W ŁOBZIE  ZEBRAŁ KWOTĘ  61794 ZŁ,

 

                     W TYM:          GMINA ŁOBEZ 54346 ZŁ


          GMINA DOBRA 7448 ZŁ