I N F O R M A T O R

 

 

AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO 2017

DOBRA,  ŁOBEZ,  RADOWO MAŁE, RESKO, WĘGORZYNO

 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Do udziału w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego organizatorzy zapraszają zespoły i wykonawców indywidualnych wszystkich typów szkół i ośrodków kultury, a także pracujących samodzielnie - różnych grup wiekowych, tj. dzieci, młodzież i dorosłych.

2 Prezentacje wykonawców i ich programów w poszczególnych dziedzinach odbywać się będą wg załączonego terminarza przeglądów poprzez;

 • przeglądy środowiskowe, lokalne w szkole lub ośrodku kultury w terminie dowolnym, lecz co najmniej na dwa tygodnie przed eliminacjami wyższego stopnia,
 • przeglądy rejonowe - powiatowe, gminne i miejskie; wg załączonego terminarza,

 

 1. łącznie dla - muzycznych zespołów estradowych i solistów; zespołów folklorystycznych, zespołów tanecznych zespołów rockowych,
 2. oddzielnie dla piosenki dziecięcej, zespołów teatralnych, plastyki z fotografią, recytacji.

 

Powyższe przeglądy zakończone zostaną odrębnymi przeglądami wojewódzkimi. W takich formach jak zespoły kameralne, orkiestry dęte, kapele podwórkowe, przegląd twórczości seniorów nie będzie organizowanych eliminacji rejonowych, a zrealizowane zostaną wyłącznie finały wojewódzkie.

 

U W A G A: W przypadku dużej liczby uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia eliminacji rejonowych w dodatkowych terminach lub zmiany ich miejsca.

 

 1. Przeglądy wszystkich stopni powinny przybrać formę otwartych koncertów, wystaw, prezentacji z udziałem publiczności i być okazją do szerokiego pokazania osiągnięć zespołów i wykonawców w środowisku lokalnym.
 2. Komisje oceniającą powołują bezpośredni realizatorzy danego przeglądu w uzgodnieniu z Zamkiem Książąt Pomorskich. W pracach jury weźmie udział juror delegowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

 1. Koszty przejazdu i wyżywienia uczestników przeglądu pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.

 

 1. Obowiązkiem wszystkich organizatorów przeglądów poszczególnych stopni, jest przesłanie protokółu (2 egz.)

z określeniem przygotowania zawodowej (kwalifikacji artystycznych) jurorów, wykazu wykonawców oraz kart zgłoszeń uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego - natychmiast po przeglądzie do organizatora przeglądu wojewódzkiego i Działu ARA Zamku Książąt Pomorskich.

 

 1. Szczegółowe informacje o wymogach regulaminowych (repertuar, czas trwania prezentacji, rejonizacja, itp.) w przypadku przeglądów kończących się finałem wojewódzkim są zawarte w niniejszym informatorze.

 

 1. W pozostałych przypadkach warunki uczestnictwa określają regulaminy imprez ogólnopolskich.
 2. Aktualne regulaminy przeglądów posiadają domy i ośrodki kultury oraz młodzieżowe Dom Kultury na terenie województwa.
 3. Ze względu na duże odległości pomiędzy miejscowościami województwa w niektórych formach prowadzone będą w roku kulturalnym 2016/2017 dwa równoległe przeglądy wojewódzkie.
 4. O występie zespołu w danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości jego członków.

 

 1. Laureaci przeglądów wojewódzkich otrzymają dyplomy i wyróżnienia.

 

PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW KAMERALNYCH ( nie dotyczy Ogólnopolskiego Konkursu Szkolnego a cappella)

 

Uczestnictwo

W przeglądzie uczestniczą zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorosłych w dwóch kategoriach:

- chóry a cappella lub z akompaniamentem

- zespoły kameralne ( instrumentalne, wokalne, instrumentalno-wokalne) w opracowaniach koncertowych.

UWAGA; z przeglądu wyłączone są chóry seniorów.

 

Repertuar

- chóry i zespoły przygotowują do prezentacji 3 utwory o tematyce dowolnej (czas do 10 min.)

 

UWAGA; Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu w danej kategorii.

Kryteria oceny:

Zespoły instrumentalne

-dobór repertuaru

opracowanie muzyczne

-poziom zespołowego warsztatu wykonawców

-ogólny wyraz artystyczny

Zgłoszenia przyjmuje dział ARA zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34 tel. - 91- 43 48 334, fax: 91 434 79 84

70-540 Szczecin do 12.02.2017 r.

Termin przeglądu; 26.02.2017 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeglądu wojewódzkiego.

 

WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ LUDOWĄ – „”

Celem przeglądu jest ocalenie od zapomnienia zwyczajów pieśni ludowych, obrzędowych i popularnych, które towarzyszyły pokoleniom Polaków przez wieki historii, prezentacja kultury muzycznej mniejszości narodowych żyjących obecnie na terenie Pomorza Zachodniego, stworzenie warunków do przedstawienia współcześnie tworzonego folkloru przez mieszkańców tych rejonów oraz możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami.

Uczestnictwo

W przeglądzie uczestniczą zespoły śpiewacze, które uprawiają muzykę ludową w szerokim tego słowa znaczeniu zarówno na wsi, jak i w mieście, muzykę dawniej i współcześnie tworzoną, a także zespoły obrzędowe i gawędziarze ludowi.

Repertuar

Zespoły przygotowują do prezentacji 3 utwory ludowe a`capella bądź z akompaniamentem, przy czym może być to również program zwarty o czasie do 12 minut, dla wykonawców indywidualnych max. 10 minut.

Założenia organizacyjne

Zespoły zakwalifikowane do przeglądu wojewódzkiego biorą udział w korowodzie, następnie prezentują się przed jury i dodatkowo dla publiczności. Koszty przejazdu na przegląd pokrywają instytucje delegujące lub zespoły we własnym zakresie. Impreza wojewódzka odbywać się będzie w warunkach plenerowych i tylko w wypadku niesprzyjającej pogody przeniesiona będzie do sali widowiskowej.

Ocena i nagrody

 1. Przy ocenie programów przedstawionych przez wykonawców jury weźmie pod uwagę poniższe kryteria:

- dobór, różnorodność repertuaru i powiązanie z regionem,

- zachowanie ludowego charakteru,

- czystość brzmienia i opanowanie instrumentów,

- dobór kostiumów i strojów ludowych,

- opracowanie sceniczne,

- umiejętność prezentacji w korowodzie,

- czystość gwary, interpretację, gest (gawędziarze teatry obrzędowe).

 

 1. Najlepsze zespoły otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów (dot. przeglądu wojewódzkiego)

 

 1. Przewidziano nagrodę za najlepszą współczesną pieśń regionalną (dot. przeglądu).

 

Termin i miejsce przeglądów

 

- wojewódzki przegląd:  27.05.2017 r. Ośrodek Kultury w Lipianach, ul. Okrzei 5,  74-240 Lipiany tel. 91 514 10 91 UWAGA - dotyczy jedynie zespołów śpiewaczych.

 

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I POEZJI ŚPIEWANEJ

 

Konkurs jest imprezą otwartą - adresowaną do młodzieży: szkół ponad gimnazjalnych, pracującej oraz studentów - warunkiem uczestnictwa jest:

 

- zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego,

- przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru.

Repertuar zgłoszony i wykonany - w przeglądzie st. najniższego nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach. Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów.

TURNIEJ RECYTATORSKI

 

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:

 • młodzieży szkół ponad gimnazjalnych
 • dorosłych

Repertuar

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo l utwór pisany prozą. Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min.

 

UWAGA: Przeglądy środowiskowe powinny odbywać się w każdej jednostce administracyjnej (gmina, miasto-gmina, miasto). Organizatorami są domy, kluby i ośrodki kultury, natomiast w gminach nie posiadających tych placówek - placówki oświatowe.

 

 1. Tematykę Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin wydany przez Zarząd Główny TKT.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Wykonawca jest solistą.
 3. Repertuar obejmuje:

- 3 utwory śpiewane

- utwór recytowany.

 1. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub w prasie literackiej,

uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

 

 1. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, l recytowany i ewentualnie trzeci z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć - 10 minut

 1. Do akompaniamentu może być stosowany l instrument lub mały zespól muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie ( pół playback).
 2. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

- uczestnicy Turnieju występują bez podziału na kategorie.

- uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Turniej Teatrów Jednego Aktora jest przeglądem dorobku i osiągnięć wykonawców poszukujących indywidualnych form wypowiedzi artystycznej, będących wyrazem osobistego zaangażowania w istotne problemy współczesności, kontynuowaniem sztuki narodowej, ludowej i regionalnej - łącznie ze zwyczajami, obrzędami, podaniami, klechdami - zawierającymi elementy teatru. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut.

 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

 

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie

 

 1. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).
 2. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, toczenie stówa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć

7 minut.

UWAGA: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie go w ocenie przez Sąd Konkursowy.

Do przeglądu półfinałowego jury kwalifikuje: 3 uczestników z Turnieju Recytatorskiego, 2 Poezji Śpiewanej, 2 z Teatru Jednego Aktora                     i 2 z Wywiedzione ze Słowa.

 

Komisja wojewódzka kwalifikuje do dalszych etapów Konkursu laureatów poszczególnych Turniejów w liczbie określonej przez ZGTKT regulaminem.

Kryteria oceny:

 

 1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika),

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny,

W Turnieju Wywiedzione Ze Słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:

- celowość użycia środków poza słownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;

- kompozycję sceniczną występu.

W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględniają również:

- opracowanie dramaturgiczne;

- opracowanie reżyserskie;

- realizację programu (scenografia, muzyka, kompozycja gestu i ruchu scenicznego).

W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:

- zgodność muzyki z charakterem wiersza,

- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;

- wartości artystyczne muzyki.

 

 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego - wszystkich uczestników przeglądu.

3 Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego,

 

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

 1. Decyzja Sądu jest ostateczna.

 

 1. Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

 

 1. Uczestnicy mają prawo do zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

 

Terminy i miejsce eliminacji;

 

powiatowe (dot. Łobez, Węgorzyno, Resko, Radowo Małe, Dobra) – 14.03.2016 r. godz. 12.00 Karty zgłoszeń dla uczestników przeglądu powiatowego prosimy dostarczyć do 28.02.2017 r.

Organizator przeglądu - Łobeski Dom Kultury, 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 52,tel. 91 39 74 571, od wtorku do piątku.

wojewódzki finał:   22–23.04.2017r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (terminy dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Poezji Śpiewanej)

 

UWAGA: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń uczestników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE przez organizatora i odsyłane do organizatorów szczebla niższego. Organizator Wojewódzki zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeglądów wojewódzkich.

 

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Mały Konkurs Recytatorski organizowany będzie do etapu rejonowego (powiatowego) włącznie wraz z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim Jest jego częścią składową        i prowadzony jest do stopnia wojewódzkiego. W przypadku malej ilości osób zaleca się przeprowadzenie eliminacji w 1 dniu. Celem konkursu jest: podnoszenie kultury, przywracanie należytego miejsca polskiej klasyce oraz sięganie do piśmiennictwa wszystkich epok.

 1. Konkurs jest imprezą otwartą.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru,
 3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się pracz złożenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik) we właściwej placówce kulturalno-oświatowej.

 

U W A G A: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez organizatora. Karta musi zawierać: dokładny adres (i telefonem) wykonawcy lub instytucji patronującej oraz repertuar i czas trwania prezentacji (max 5 minut).

 

 1. Konkurs prowadzony jest w d rodzę wielostopniowych przeglądów.
 2. a) środowiskowe - w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,
 3. b) przeglądy dzielnicowe dla miasta Szczecina, gminne dla uczestników z terenu województwa zachodniopomorskiego,
 4. c) przeglądy rejonowe i miejskie dla Szczecina,
 5. d) przegląd wojewódzki.
 6. Organizator przeglądu rejonowego (powiatowego) określa maksymalną ilość wykonawców zakwalifikowanych z eliminacji środowiskowych, gminnych i miejsko-gminnych. Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie 3 osoby.
 7. Terminy i formy przeglądów ustala Wojewódzki Komitet Organizacyjny.
 8. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych eliminacjach.
 9. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:

- kat I - dzieci klas I - III

- kat II - dzieci klas IV - VI

- kat III - dzieci szkól gimnazjalnych

 1. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z literatury dziecięcej dla recytatorów klas I - III, wiersz i prozę dla recytatorów klas IV i VI i gimnazjów. Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 5 minut. Przekroczenie czasu powoduje dyskwalifikacje uczestnika.
 2. Do oceny prezentacji konkursowych organizator eliminacji powoła Komisję po uzgodnieniu z Zamkiem Ks. Pom.
 3. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury, reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenia w pracy w ruchu amatorskim.
 4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku).

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji wszystkich uczestników przeglądu.
 2. Ostateczny werdykt ustalony jest w drodze wspólnej dyskusji Komisji.

 

 1. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

 

 1. Każdy uczestnik może wystąpić tylko l raz w obecnej edycji konkursu.
 2. Organizatorzy przeglądów wszystkich stopni mają obowiązek przygotowania zajęć metodycznych dla uczestników i instruktorów w czasie trwania przeglądu (m. in. warsztaty, konsultacje).

Organizatorzy, miejsce i terminy przeglądów:

- miejsko-gminne dla Łobza; klasy I-III,  klasy IV-VI i gimnazjum  31.01.2017 r. godz. 9.30

Karty zgłoszeń do etapu miejsko-gminnego prosimy przesłać do 17.01.2017 r.

- powiatowe (Łobez, Dobra,.Resko, Radowo Małe, Węgorzyno) -

  klasy I – III,  IV – VI i gimnazjum 14.03.2017 r. godz. 9.30

Karty zgłoszeń do przeglądu powiatowego prosimy składać do 28.02.2017 r. Organizator przeglądu - Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez,

tel. 91 397 45 71, od wtorku do piątku (max. 3 uczestników przeglądu miejsko-gminnego)

finał wojewódzki: 8- 9.04.2017 r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (terminy dotyczące Małego Konkursu Recytatorskiego)

 

PRZEGLĄD MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH l SOLISTÓW

Uczestnictwo w przeglądach biorą udział:

- zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne (o ile większość instrumentalistów wykonuje jednocześnie partie wokalne)

- zespoły instrumentalne oraz soliści i wokaliści (poza rockowymi)

- zespoły estradowe.

Wiek uczestników: od 13 lat

Repertuar

Wykonawcy przygotowują trzy utwory (w tym l utwór może być własny). Decyzję o ilości wykonywanych utworów pozostawia się komisji oceniającej (podkreślić w karcie zgłoszeń 2 utwory). Czas prezentacji ogranicza się do 10 minut.

Kryteria oceny

Komisje oceniać będą prezentowane utwory wszystkich wykonawców wg następujących kryteriów

- dobór repertuaru

- opracowanie muzyczne

- poziom zespołowego warsztatu wykonawczego

- ogólny wyraz artystyczny

Termin i miejsce

miejsko-gminny dla Łobza ; 7.02.2017 r. godz. 9.30 - karty zgłoszeń prosimy dostarczyć do dnia 24.01.2017 r. do Łobeskiego Domu Kultury.

 

przegląd powiatowy21.03.2017 r. godz 11.00. Karty zgłoszeń do przeglądu powiatowego prosimy dostarczyć do 7.03.2017 r.

Organizator przeglądu - Łobeski Dom Kultury ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez, tel.091-397-4571 od wtorku do piątku.

Do przeglądu powiatowego zgłaszamy max. 3 uczestników przeglądu miejsko-gminnego.

przegląd wojewódzki10.06.2017 r. Zamek Książąt Pomorskich

 

 

WOJEWÓDZKIE PREZENTACJE AMATORSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

 

Kategorie:

- kat. I - szkoły podstawowe (kl. I - VI)

- kat II - gimnazja

- kat III - teatry młodzieżowe i dorosłych (licea, młodzież pracująca i dorośli)

Uczestnictwo:

W prezentacjach mogą. uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne np.:

teatry dramatyczne, teatry poetyckie, teatry publicystyczne, kabarety, teatry pantomimy, teatry lalkowe, teatry piosenki i inne.

Tematyka repertuarowa - dowolna.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i dostarczenie Karty zgłoszenia odpowiedniemu organizatorowi eliminacji w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni przed przeglądem. Czas trwania spektaklu - do 30 minut. Montaż scenografii (I demontaż) - max 10 min.

 

W karcie zgłoszenia należy określić czas trwania przedstawienia oraz podanie niezbędnych wymagań technicznych (np. magnetofon, reflektory, itp.).

Kryteria oceny:

- dobór repertuaru

- reżyseria i opracowanie dramaturgiczne

- realizacja sceniczna (kultura słowa, gest, ruch)

- scenografia

          - opracowanie muzyczne

Terminy i miejsca:

eliminacje powiatowe (Dobra ,Radowo Małe, Węgorzyno, Łobez, Resko ) – 27.04.2017 r. o godz. 10:00 Karty zgłoszeń uczestników prosimy nadsyłać do 13.04.2017 r.

Informacji udziela; Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Broniewskiego w Resku, ul. Wojska Polskiego 16 tel. 913951338, 72-315 Resko,

wojewódzkie: Świdwiński Ośrodek Kultury, dziecięce12.05.2017 r., gimnazja 13.05.2017 r. młodzież i dorośli -14.05.2017 r. - Świdwiński Ośrodek Kultury.

 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH

CEL IMPREZY;

 1. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
 2. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.
 3. Rozwijanie talentów estradowych.
 4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 5. Integracja uczestników i instruktorów, biorących udział w przeglądzie.

Uczestnicy:

- udział biorą zespoły wszystkich form tańca działające w jednostkach kulturalnych i oświatowych:

Taniec towarzyski – prezentacja układów tanecznych w opracowaniu scenicznym oparta na elementach tańców towarzyskich. Zespół powinien przedstawić jeden układ taneczny (oparty na jednym lub kilku tańcach towarzyskich).

Etiuda taneczna – propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy, poparta wysokim poziomem techniki wykonawczej.

Show Dance - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadająca dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych.

Disco Dance, disco Freestyle – w kategorii dopuszcza się taneczne show oparte na technice disco Dance, disco Freestyle.

Hip hop, break Dance, elekric boogie, funky - w kategorii dopuszcza się taneczne show oparte na technice Hip hop, break Dance, elekric boogie, funky.

Inne propozycje taneczne – w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niebieszczące się w pozostałych kategoriach.

 

Repertuar:

Uczestniczące zespoły prezentują program do 7minut na, który składa się 1 utwór choreograficzny.

Przegląd nie dotyczy zespołów akrobatyki sportowej oraz folklorystycznych zespołów pieśni i tańca.

Kategorie wiekowe

a} zespoły dziecięce 7 - 10 lat,

 1. b) zespoły dziecięce 11 - 15 lat,
 2. c) zespoły młodzieżowe i dorosłych powyżej 15 lat.

 

Z przeglądu wyłączone są dzieci w wieku przedszkolnym.

U W A G A:  O przynależności zespołu do danej kategorii decyduje wiek większości jego członków.

Nie mogą brać udziału w przeglądzie zespoły, które w roku ubiegłym uzyskały tytuł Laureata w Przeglądzie Wojewódzkim. Mogą natomiast zaprezentować się poza konkursem po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem przeglądu.

Ocena:

 1. Jury przy ocenie zespołów weźmie pod uwagę następujące kryteria;

Technikę – w tym wymiarze oceniane będzie właściwe wykonanie podstawowych elementów danego stylu tanecznego, charakter tańca, poziom trudności, umiejętność poruszania się na scenie i współpraca między tancerzami. Zaleca się, aby tancerze posługiwali się elementami (krokami) tanecznymi, adekwatnymi do ich poziomu technicznego tańca i wieku wykonawców.

Kompozycja – jury oceniać będzie ruch, figury, zmiany, poczucie rytmu, linie, koła wykorzystane do kompozycji danego układu tanecznego. Oceniana będzie również różnorodność i oryginalność zastosowanych elementów w ogólnym rysunku tańca.

Wrażenie artystyczne -  w ocenie istotne są ekspresja fizyczna i emocjonalna, prezencja, kontakt z widownią, dynamika występu. Ocenie podlegają również rekwizyty, kostiumy, makijaż, fryzura oraz przekaz występu, zestawienie i dobór muzyki, dyscyplina zespołu.

Show – pod uwagę brane będą następujące kryteria:

- tematyka układu

- dopasowanie strojów do tematu prezentacji

- figury akrobatyczne, podnoszenia, skoki i inne efekty specjalne

- pomysłowe i kreatywne efekty wizualne z wykorzystaniem rekwizytów i układów

- współgranie poszczególnych komponentów występu, harmonia koncepcji występu z muzyką, choreografią i ruchem.

Występ powinien być dostosowany do wieku i poziomu technicznego tańca wszystkich tancerzy i nie powinien

 negatywnie oddziaływać na widownię.

 W skład jury wejdą wykwalifikowani choreografowie, instruktorzy tańca o uznanym dorobku artystycznym

(w miarę możliwości spoza województwa).

3 Jury przyzna puchary i dyplomy wyróżnienia najlepszym zespołom ufundowane przez organizatorów (dotyczy

przeglądu wojewódzkiego).

Uwagi organizacyjne:

 1. W przeglądzie wojewódzkim prawo udziału maja zespoły zakwalifikowane podczas przeglądów rejonowych i przeglądu miejskiego( Szczecin)
 2. Kierownicy zespołów mają obowiązek złożyć kartę zgłoszenia z imienną listą członków zespołu zawierającą ich wiek w terminie 1 tygodnia przed eliminacjami

u właściwego organizatora. (karty, bez załączonej listy nie będą przyjmowane przez organizatora)

 1. Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu.
 2. Nagranie podkładów muzycznych muszą być opisane.
 3. Prezentowane układy muszą uwzględniać realne możliwości w zakresie wielkości sceny wykorzystania efektów oświetleniowych jakimi dysponują organizatorzy.
 4. wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną.

 W przypadku stwierdzenia złamania któregokolwiek z powyższych punktów, zespół zostanie zdyskwalifikowany.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu wiekowego u jednego z uczestników (liczy się rok urodzenia) zespół zostanie wycofany z przeglądu.

Terminy przeglądów:

 

- powiatowe (Dobra, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno Łobez) – ??? Karty zgłoszeń uczestników prosimy nadsyłać do - na adres organizatora przeglądu – Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez, tel. 9139745 71 (od wtorku do piątku).

- wojewódzki3.06.2017 r., Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TAŃCA LUDOWEGO

 

Przegląd obejmuje następujące kategorie:

 1. Zespoły pieśni i tańca - prezentujące blok programowy - czas trwania prezentacji do 20 min. Kategorie wiekowe od 7 do 15 lat - powyżej 15 lat.

 

 1. Zespoły tańca ludowego - przedstawiają dwa układy taneczne o łącznym czasie do 12 min. Kategorie wiekowe od 7 do 15 lat - powyżej 15 lat.

 

 1. Zabawy ludowe. Kategorie wiekowe od 7 do 15 lat.

 

 1. Widowiska taneczne - zespoły prezentują jedno widowisko sceniczne zawierające elementy tańca, śpiewu, wykorzystując rekwizyty oraz inne efekty sceniczne. Nie wprowadza się kategorii wiekowych. Czas prezentacji do 20 min.

 

 1. Zespoły piosenki j ruchu prezentujące program lub dwa układy taneczne do 10 minut.

Kryteria oceny:

- dobór repertuaru opracowanie choreograficzne

- dobór muzyki

- technikę wykonania

 - dobór i estetykę kostiumów

 - ogólny wyraz artystyczny

Terminy przeglądów: powiatowy - BRAK ZESPOŁÓW

- przegląd wojewódzki:   – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ „OD PRZEDSZKOLA DO IDOLA”

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych, popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów.

W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych:   6-9 lat, 10-12 lat. Wykonawcy prezentować mogą 2 piosenki w języku polskim dostosowane do ich wieku o łącznym czasie do 10 minut.

Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo" jednak preferowany będzie podkład muzyczny (pół playback)

Nagranie (każda piosenka na odrębnej kasecie/płycie DVD, CD) powinna być opisana i ustawiona na początek nagrania.

Zgłoszenia do organizatorów eliminacji rejonowych prosimy nadsyłać na 2 tygodnie przed ich terminem.

UWAGA: Jury eliminacji rejonowych kwalifikuje do półfinału wojewódzkiego ma - 2 najlepszych uczestników bez względu na kategorie.

 - przegląd miejsko-gminny: dla Łobza grupa 6-9 lat, - grupa 10-12 lat;  7.02.2017 r. godz. 9.30

Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać do dnia 16.02.2016 r. na adres organizatora; Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez, tel. 9139745 71 (od wtorku do piątku).

przegląd powiatowy: (Dobra, Resko, Radowo Małe Węgorzyno, Łobez)

kategoria wiekowa 6 - 9 lat  21.03.2017 r. godz.9.30

kategoria wiekowa 10 – 12 lat  21.03.2017 r. godz.11.00

Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać do dnia 7.03.2017 r.  na adres organizatora; Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez, tel. 9139745 71 od wtorku do piątku, (max.3 uczestników z przeglądu miejsko-gminnego w każdej kategorii wiekowej)

przegląd wojewódzki:  20.05.2017 r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

POWIATOWA WYSTAWA PRAC ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Łobzie,  Łobeski Dom Kultury

Tematyka Konkursu

 

Hasłem przewodnim konkursu jest „Pocztówka z mojej miejscowości”

Założenia uczestnictwa

 

Konkurs adresowany jest do uczniów różnych typów szkól (z wyjątkiem Liceów Plastycznych), którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych formach zajęć plastycznych szkól, placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez Jednego autora jednej lub kilku prac zgodnych z tematyką konkursu w dowolnej technice. Wyboru prac do pierwszego etapu konkursu tj. wystawy szkolnej, w zespole -dokonuje nauczyciel, instruktor. - Prace muszą być opatrzone metryczką tj. na odwrocie podane nazwisko i imię, wiek autora, technika, pieczątka placówki, telefon (adres), nazwisko instruktora - nauczyciela.

Organizatorzy wystaw szkolnych przekazują w ustalonym terminie zestaw prac nagrodzonych i wyróżnionych w etapie szkolnym organizatorowi przeglądu rejonowego. Zestaw prac musi zawierać listę zbiorczą autorów, spis prac, pieczątkę placówki. Prace na etapie rejonowym Przeglądu oceniane i kwalifikowane będą przez jury powoływane przez, organizatorów etapu.

Terminy i warunki składania prac:

Dostarczenie prac do przeglądu powiatowego (Dobra, Radowo Małe, Wegorzyno, Resko ,Łobez) do 20.04.2017 r.

Wystawa - od  28.04 – 11.05.2017 r.

Kryteria oceny jury;

 1. Wiek autora

 - do 7 lat

- od lat 8 - 11

- od lat 12 - 14

- od lat 15 - 17

- powyżej 18 lat (dotyczy młodzieży uczącej się)

 

 1. Poziom plastyczny prac

Odbiór prac nie zakwalifikowanych do wystawy powiatowej upływa z dniem 11.05.2017 r.

 Po tym terminie organizator nie odpowiada za prace.

 

Nagrody:

Organizatorzy konkursu przewidują nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy dla laureatów, dyplomy dla nauczycieli i instruktorów.

Organizatorzy wystawy powiatowej proszą ze względów ekspozycyjnych o nadsyłanie prac nieoprawionych.

Adres organizatora: Łobeski Dom Kultury ,ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez, tel. 9139745 71 (od wtorku do piątku).

 

PRZEGLĄD PRAC PLASTYKÓW NIEPROFESJONALNYCH

Przegląd jest otwartą formą prezentacji twórczości osób dorosłych działających w amatorskich zespołach plastycznych zrzeszonych w placówkach kulturalnych na terenie województwa (nie dotyczy uczniów i studentów). Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych przez jednego autora w dowolnej technice. Prace winny być opatrzone metryczkami, listą zbiorczą oraz protokołem z przeglądu rejonowego. Etap wojewódzki zakończy się wystawą z udziałem prac nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych przez profesjonalne jury, którego głównym kryterium oceny będzie poziom plastyczny prac.

 

Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród i wyróżnień.

- wystawa powiatowa; zgłoszenie prac do 17.08.2017 r.., wystawa 25.08 -14.09.2017 r.

- (ocena prac)  w Łobeskim Domu Kultury (dot.: Dobra, Radowo Małe, Łobez, Węgorzyno, Resko),

- wystawa wojewódzka: 23.09.2017 r., Wałeckie Centrum Kultury

 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH „WIELKANOCNE SPOTKANIA Z FOLKLOREM”

 

Głównym celem Przeglądu jest przede wszystkim kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych, poznawanie kultur wielu regionów Polski. Ponadto pielęgnowanie polskości, świadomości kulturowej społeczeństwa. Jest to również integracja zespołów folklorystycznych, kochających taniec, muzykę oraz śpiew. Występy różnych zespołów ludowych województwa zachodniopomorskiego, sprzyjają wymianie kulturalnej oraz niosą radość i stwarzają doskonałą okazję do nawiązywania nowych znajomości, wymiany doświadczeń.

 

Przegląd obejmuje następujące kategorie:

 

Kapele ludowe – zespoły wykonują 3 utwory  instrumentalne (bez wokalu) łączny czas prezentacji nie dłużej niż 15 minut. Repertuar winien być oparty na twórczości ludowej

z określonego regionu Polski. – stroje, skład muzyczny kapeli.

 

Kryteria ocen

- dobór repertuaru i powiązanie z wybranym regionem Polski,

- zachowanie ludowego charakteru,

- czystość brzmienia i opanowanie instrumentów,

- dobór strojów ludowych,

- umiejętność prezentacji w korowodzie ulicznym,

 

Taneczne Zespoły Ludowe – zespoły przedstawiają 2 układy taneczne o charakterze ludowym, z mechanicznym podkładem muzycznym (pół playback) lub z towarzyszeniem instrumentów ludowych trwające do 10 min.

Kryteria ocen:

- dobór repertuaru

- opracowanie choreograficzne,

- dobór muzyki,

- technika wykonania,

- dobór i estetyka strojów,

- ogólny wyraz artystyczny,

- umiejętność prezentacji w korowodzie ulicznym,

Kategorie wiekowe zespołów

- od 6 do 16 lat,

- powyżej 16 lat.

Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu.

 

Zespoły Pieśni i Tańca – prezentują suitę taneczną lub jej fragment z danego regionu Polski, z towarzyszeniem kapeli, trwającą do 20 minut.

Kryteria ocen:

- dobór repertuaru i jego zgodność z regionem,

- autentyczność regionalną stroju,

- opracowanie muzyczne, skład instrumentalny kapel,

- technikę wykonywanych tańców,

- w przypadku przyśpiewek, autentyczność gwarową,

- ogólny wyraz artystyczny,

- umiejętność prezentacji w korowodzie tanecznym,

Kategorie wiekowe zespołów

- od 6 do 16 lat,

- powyżej 16 lat,

Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu.

Zespoły obrzędowe

Do udziału zapraszamy zespoły folklorystyczne z terenu województwa zachodniopomorskiego (z wyjątkiem zespołów dziecięcych oraz grup kolędniczych).

Zadaniem zespołu jest zaprezentowanie na scenie widowisk, opartych na zwyczajach, obyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich, charakterystycznych dla przedstawianego regionu.

Czas prezentacji do 20 minut.

Kategoria wiekowa od 18 lat.

Kryteria ocen:

- autentyzm (tekst, gwara, strój, rekwizyty, przyśpiewki)

- sposób i poziom wykonania,

- ogólny wyraz artystyczny,

- umiejętność prezentacji w korowodzie.

Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu.

Soliści, instrumentaliści:

-  grający na tradycyjnych instrumentach, jak: skrzypce, cymbały, piszczałki, dudy, ligawki, fujarki, kozioł, harmonia warszawska, okaryna, bandura itp.

- Max. czas prezentacji 10 min.

- Dobór repertuaru na wybrany instrument dowolny

- Wykonawca obowiązany jest wystąpić w stroju ludowym

Postanowienia końcowe;

Uczestnicy wszystkich zespołów Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych, przesyłają na adres organizatora kartę zgłoszenia minimum 2 tygodnie przed terminem Przeglądu.

Organizatorzy nie przewidują przeglądów rejonowych. Zespoły zgłaszają się bezpośrednio na przegląd wojewódzki.

Koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca zespół na Przegląd.

Organizatorzy zapewniają poczęstunek wszystkim uczestnikom Przeglądu.

Łobeski Dom Kultury

Ul. Niepodległości 52

73-150 Łobez

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin festiwalu; 9.04.2017 r. Łobeski Dom Kultury

 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

 

Karty zgłoszeń przesyłać na adres Łobeski Dom Kultury ul. Niepodległości 52 tel. 0913974571 w terminie do ...-...

Przegląd wojewódzki: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie- ???

 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH I BIG – BANDÓW

Termin przeglądu Orkiestr Dętych 03.07.2016 r. - Łobeski Dom Kultury

Termin przeglądów Big – Bandów 03.07.2016 r. - Łobeski Dom Kultury

 

 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KAPEL   im. STANISŁAWA RYBAKA        

 

Celem przeglądu jest kultywowanie i rozwijanie folkloru miast i miasteczek, dostarczenie wykonawcom i słuchaczom wiele dobrej zabawy, uśmiechu oraz konfrontacja i wymiana doświadczeń amatorskiej twórczości artystycznej.

 

 1. Przegląd jest imprezą otwartą.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia minimum 2 tygodnie przed terminem przeglądu na adres:

Łobeski Dom Kultury

Ul. Niepodległości 52

73-150 Łobez, tel. 91 397 45 71, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Prezentacja konkursowa obejmuje 5 utworów ocenianych przez jury (max. 30 minut), w przypadku wspólnego programu z gawędziarzem program nie może przekroczyć

30 minut.

Uwaga – w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu prezentacji, kapela zostanie zdyskwalifikowana.

 1. Kolejność prezentacji na scenie ustala Organizator Przeglądu.
 2. Organizator zapewnia obsługę techniczną. (potrzeby techniczne prosimy zamieścić na karcie zgłoszenia).
 3. Kapele podwórkowe przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

 

Jury oceniać będzie prezentowane programy wg następujących kryteriów:

 

- dobór repertuaru nawiązujący do tradycji folkloru miejskiego,

- instrumentarium tradycyjne, zakaz używania keyboardów, instrumentów elektronicznych (dopuszczalna gitara basowa),

- ogólny wyraz artystyczny (stroje, kontakt z publicznością)

- mile widziane własne kompozycje oraz teksty utworów.

Ocena jury jest ostateczna.

 

Obowiązkowo kapele prezentują się w plenerze – bez nagłośnienia oraz biorą udział w barwnym korowodzie.

 

Termin i miejsce przeglądu: BRAK– Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52 w Łobzie

Organizatorzy :

Łobeski Dom Kultury, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Łobzie, Urząd Miejski w Łobzie

Honorowy Patronat nad przeglądem sprawuje Starosta Łobeski, który jest fundatorem nagród w postaci:

I miejsce-„Złoty Wilk” II miejsce-„Srebrny Wilk” III miejsce-„Brązowy Wilk” –oraz:

Nagroda Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Nagroda Burmistrza Łobza

Nagroda Specjalna Dyrektora ŁDK za najlepszy utwór o mieście Łobzie.

 

KONCERT LAUREATÓW POWIATOWYCH PRZEGLĄDÓW ARA – ŁOBESKI DOM KULTURY

18.06.2017 r. godz. 11.00

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEGLĄDÓW WOJEWÓDZKICH ARA UDZIELA: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH DZIAŁ AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO TEL: 91 43 34 83 34  SZCZECIN

 

 

          TERMINY I MIEJSCE PRZEGLĄDÓW AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO ORGANIZOWANYCH PRZEZ

ŁOBESKI DOM KULTURYW ORAZ CENTRUM KULTURY W RESKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

RODZAJ PRZEGLĄDU

TERMIN

PRZEGLĄDU

MIEJSKO

GMINNEGO

TERMIN PRZEGLĄDU POWIATOWEGO

MIEJSCE

PRZEGLĄDU

POWIATOWEGO

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU WOJEWÓDZKIEGO

 

PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

 

X

X

X

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

26.02.2017

WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ LUDOWĄ

X

X

X

OŚRODEK KULTURY W LIPIANACH

27.05.2017

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I POEZJI ŚPIEWANEJ

X

14.03.2017

ŁOBEZ

 

FINAŁ

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

 W SZCZECINIE

22 – 23.04.2017

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

 

31. 01. 2017

klasy I- III

klasy IV- VI

i gimnazjum

 

14. 03. 2017

kl. I- III

kl. IV- VI

gimnazjum

ŁOBEZ

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

 W SZCZECINIE

08 – 09.04.2017

 

WOJEWÓDZKI FESTIWAL MUZYCZNY „ROZŚPIEWANA ESTRADA”

 

07. 02. 2017

21. 03. 2017

ŁOBEZ

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

W SZCZECINIE

10.06.2017

 

WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ „OD PRZEDSZKOLA DO IDOLA”

 

 

07. 02. 2017

7- 9 lat

10- 12 lat

21. 03. 2017

7- 9 lat

10- 12 lat

ŁOBEZ

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

W SZCZECINIE

20.05.2017

WOJEWÓDZKIE KONFRONTACJE TANECZNE (TANIEC WSPÓŁCZESNY)

 

X

 

X

 

X

 

ZAMEK KSIĄŻĄT  POMORSKICH

W SZCZECINIE

03.06.2017

WOJEWÓDZKA WYSTAWA PRAC ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH

"Pocztówka z mojej miejscowości"

X

Zgłoszenia prac do ŁDK                                                do 20. 04. 2017

WYSTAWA 28.04 -11. 05. 2017

 

ŁOBEZ

OCENA PRAC;

11. 05. 2017

ŚWIDWIŃSKI OŚRODEK KULTURY

20.05.2017

PRZEGLĄD PRAC PLASTYKÓW NIEPROFESJONALNYCH

X

Zgłoszenie prac do ŁDK 17.08.2017

WYSTAWA 25.08-14.09. 2017

ŁOBEZ

OCENA  PRAC

14.09.2017

WAŁECKIE CENTRUM KULTURY

23.09.2017

         PREZENTACJE AMATORSKICH ZESPOŁÓW

        TEATRALNYCH

 

X

 

27. 04. 2017

 

RESKO

 

ŚWIDWIŃSKI OŚRODEK KULTURY

TEATRY DZIECIĘCE 12.05.2017

                GIMNAZJA 13.05.2017

                 DOROŚLI   14.05.2017

 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH I BIG BANDÓW

 

X

 

X

 

ŁOBEZ

 

ŁOBESKI DOM KULTURY

ORKIESTRY I  BIG BANDY

25. 06. 2017

 

OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL KAPEL PODWÓRKOWYCH

 

X

 

X

            ŁOBEZ

 

ŁOBESKI DOM KULTURY

06. 08. 2017

 

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

 

X

 

X

 

X

 

              ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

                              W SZCZECINIE

X

 

KONCERT LAUREATÓW

         POWIATOWYCH

       PRZEGLĄDÓW ARA

 

 

 

 

X

 

18.06.2017

 

ŁOBEZ

 

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

W SZCZECINIE

 

18.06.2017

 

 FESTIWAL ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

„BABA WIELKANOCNA”

 

 

X

07-09.04.2017

ŁOBEZ

ŁOBESKI DOM KULTURY

09 .04. 2017

 

 

 

                                                                               Terminarz opracował: Kierownik Działu Organizacji Imprez – Jan Zarecki